Ένταξη έργου "Υπηρεσίες Συμβούλων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Υπηρεσίες Συμβούλων"                                               

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  
Άξονας Προτεραιότητας  :  6
Α/Α Απόφασης  :  1.1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000210
Τίτλος Πράξης  :  Υπηρεσίες Συμβούλων 
Δικαιούχος  :  Ε.Υ.Δ
Προϋπολογισμός  :  3.839.860 €
Απόφαση Ένταξης