Ένταξη έργου "Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  1 
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000958
Τίτλος Πράξης  : Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ 
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
Προϋπολογισμός  : 40.000 €
Απόφαση Ένταξης