τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας”

Προσοχή σημαντικά σημεία 3ης τροποποίησης:

 • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.3.2 από «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης» σε «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης», οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού.
 • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 6.3.2 από «Σε κάθε περίπτωση , εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης , το έργο απεντάσσεται» σε «Σε κάθε περίπτωση , εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για ενδιάμεσο έλεγχο εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης , το έργο απεντάσσεται», οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού.
 • Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 11.2.2 από «Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)» σε «Είναι δυνατή η υποβολή έως δύο αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης».

Αντικατάσταση του εδαφίου στο Κεφάλαιο 11.3.2 από «Η ενδιάμεση καταβολή ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Καταβάλλεται από την ΔΙΑΠ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο που διενεργήσει η ΔΙΑΠ πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης και το ανάλογο φυσικό αντικείμενο.» σε «Είναι δυνατή η υποβολή έως δύο αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης εκ των

 • οποίων το πρώτο μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% και το δεύτερο μετά την εκτέλεση το πολύ του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). Καταβάλλεται από την ΔΙΑΠ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο που διενεργήσει η ΔΙΑΠ πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης και του ανάλογου φυσικού αντικειμένου», οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού

Η πρόσκληση αφορά:

Την  ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 Περίοδος υποβολής: από 21/11/2018 έως 28/2/2019

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01).
 • Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016.

Τι χρηματοδοτείται:

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,

μηχανήματα και λοιπός  εξοπλισμός, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, δαπάνες προς τρίτους & τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων).

Προϋπολογισμός:

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 60% Δημόσια Επιχορήγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Πρόσκλησης

07/12/2020 Πρόσκληση (3η Τροποποίηση)
28/03/2019Πρόσκληση (2η τροποποίηση)
19/02/2019 Πρόσκλησης (1η Τροποποίηση)
11/12/2018Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 – Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας
21/11/2018Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
20/11/2018Πρόσκληση  Συνημμένα Πρόσκλησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.