Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση Πρόσκληση 80/2019 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

Γενικές

 1. Επιχείρηση κατασκευής **** με κεντρικό κατάστημα σε άλλη Περιφέρεια και υποκατάστημα - έκθεση ******* στην Περιφέρεια Ηπείρου  μπορεί να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση των επιχειρήσεων :

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ως εκ τούτου είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικού σχεδίου αρκεί να αφορά το υποκατάστημα που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 1. Επιχείρηση έχει υποβάλει πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα **** που δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη. Μπορεί να υποβάλει πρόταση και στο πρόγραμμα "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II", με τον όρο ότι τελικά θα επιλέξει να υλοποιήσει ένα από τα δύο προγράμματα αν ενταχθεί και στα δύο;

Απάντηση: Στο κεφ 4 της πρόσκλησης αναφέρεται:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Χ που θα υποβληθεί συνημμένη στην αίτηση ο αιτών βεβαιώνει ότι:

«Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.»

ΚΑΔ

 1. Στις βασικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι «Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της παρούσας προκήρυξης», αν η επιχείρηση διαθέτει εκτός από τους επιλέξιμους και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αυτομάτως απορρίπτεται η αίτηση; Εάν το παραπάνω ισχύει, τότε για είναι επιλέξιμη η επιχείρηση θα πρέπει να διακόψει στην Δ.Ο.Υ. τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (πριν την υποβολή της αίτησης) και υποβάλλει αίτηση διαθέτοντας πλέον ενεργούς μόνο τους επιλέξιμους ΚΑΔ;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης  :

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

1.α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·,

δ ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. L 352/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013

 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.”

Ως εκ τούτου επιλέξιμες είναι υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επενδυτικό σχέδιο των οποίων δεν βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος ΧΙV και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.

 1. Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο διαφορετικοί πίνακες με επιλέξιμους και μη επιλέξιμους ΚΑΔ. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν έναν τουλάχιστον ΚΑΔ στον πίνακα που βρίσκεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ: ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ RIS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ή οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ είναι μόνο για την αύξηση της βαθμολογίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων και δεν είναι απαραίτητο μία επιχείρηση να έχει έναν από αυτούς τους ΚΑΔ για να θεωρηθεί επιλέξιμη; Επίσης εάν μία επιχείρηση διαθέτει έναν ΚΑΔ που βρίσκεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIV: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ» θεωρείται μη επιλέξιμη ως επιχείρηση;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων  :

Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ  που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της παρούσας προκήρυξης.          

Στο Κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης  :

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

1.α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·,

δ ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. L 352/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013

 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.”

Ως εκ τούτου επιλέξιμες είναι υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επενδυτικό σχέδιο των οποίων δεν βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος ΧΙV και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.

Εάν το Επενδυτικό Σχέδιο βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος VΙII το σχέδιο θα λάβει βαθμό 10 στο κριτήριο Γ1.

Δαπάνες

 1. Επενδυτής θέλει να προμηθευτεί ****. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 11.000+ΦΠΑ .

Είναι επιλέξιμος ως δαπάνη η αγορά ****  για μέχρι 6.000 λόγω της ποσόστωσης;

Απάντηση: Είναι δυνατή η προμήθεια εξοπλισμού με κόστος μεγαλύτερο από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 της πρόσκλησης «Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δηλαδή των 15.000,00€. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.»

2.Η δημιουργία εφαρμογής/application η οποία συνδυάζεται με την δημιουργία e-shop επιχείρησης είναι επιλέξιμο σαν δαπάνη;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία Ε(1) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού εμπορίου (e- commerce) και συγκεκριμένα ως εφαρμογή mobile για ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και ενημέρωση – εξυπηρέτηση πελατών (native mobile app). 

Βαθμολογία

 1. Υπάρχει κατώτερη βαθμολογία υποβολής επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Δεν υπάρχει όριο ελάχιστης βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

 1. ΚΑΔ οι οποίοι έχουν προστεθεί μετά την 1-1-2018 (σε επιχείρηση με παλαιότερη ημερομηνία έναρξης) είναι επιλέξιμοι προς κατάθεση επενδυτικού σχεδίου; Εάν ναι, πως υπολογίζονται τα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας;

Απάντηση: Στο κριτήριο 5 του σταδίου Γ της αξιολόγησης (Παράρτημα VIII : Κριτήρια Αξιολόγησης) στην πρόσκληση προβλέπεται :

Έτη λειτουργίας επιλέξιμης δραστηριότητας (ΕΔ) επιχείρησης. Υπολογίζονται τα έτη σε ακέραιες μονάδες αφαιρώντας το έτος απόκτησης του ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας, εφόσον είναι αυτή επιλέξιμη για χρηματοδότηση ή σε αντίθετη περίπτωση αξιολογείται το έτος απόκτησης του ΚΑΔ της παλαιότερης χρονικά επιλέξιμης δραστηριότητας από το 2019.)

Εφόσον η επιχείρηση έχει αποκτήσει τον ΚΑΔ της επιλέξιμης δραστηριότητας μέσα στο 2018 π.χ. 2.1.2018 τα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας (ΕΔ) της επιχείρησης είναι 1 έτος.

 1. Επιχείρηση με πρώτη έναρξη 08/01/2009 (επιλέξιμος ΚΑΔ, Κύρια δραστηριότητα), σκοπεύει να καταθέσει το επενδυτικό της σχέδιο σε ΚΑΔ ο οποίος έχει προστεθεί στις 05/02/2013 (Επιλέξιμος ΚΑΔ, δευτερεύουσα δραστηριότητα). Ποια από τις δύο ημερομηνίες λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ετών λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας;

Απάντηση: Tα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας θα υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη ως ημερομηνία την 5.2.2013 .

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech